RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych dalej jako „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych:

 1. W zależności od treści zawartej umowy, Administratorem danych osobowych jest:
 • Tomasz Banaszak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Centrum Języków Obcych „Euro Languages” z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Poznańskiej 32/4, lub
 • Euro Languages Sp. z o.o. z siedzibą w Tulcach, przy ul. Krokusowej 25, KRS: 0000679716.
 1. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celach:
 • wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,
 • realizacji umów zawartych z Administratorem,
 • w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w ust. 4, odbiorcami danych osobowych mogą być:
 • upoważnieni pracownicy Administratora,
 • usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, ich upoważnieni pracownicy – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług,
 • podmioty uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa w szczególności organy władzy państwowej,
 • podmioty współpracujące z Administratorem, którym dane osobowe są udostępniane na podstawie zgody osoby, której te dane dotyczą i w celach w niej wskazanych.
 1. Dane przechowywane są w naszej bazie i zabezpieczone przed jakimkolwiek nieuprawnionym dostępem. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w ust. 4, a po tym czasie w zakresie wymaganym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują następujące uprawnienia:
 • prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
 • prawo do przeniesienia danych osobowych zgodnie z art. 20 RODO,
 • prawo do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych osobowych, co jednak nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych, które odbywało się w oparciu o tę przesłankę i miało miejsce przed skorzystaniem z prawa do wycofania zgody,
 • prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO,
 • prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach związanych z marketingiem bezpośrednim, w tym wobec profilowania w celach marketingowych, w zakresie, w jakim przetwarzanie danych jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 1. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody (art.6 ust.1 lit. a RODO) przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. W sytuacji gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody – podanie Administratorowi danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 2. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 3. Każdy, którego dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 4. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych w zakresie działania Administratora, a także przysługujących uprawnień, prosimy o kontakt z Administratorem za pomocą adresu elektronicznego: szkola@euro-languages.pl.
Free WordPress Themes, Free Android Games